Marine Hydrophysical Institute


Проект 0113U001324
«Проведение пространственной оценки степени благоприятности будущих климатических условий для производительности основных зерновых культур и лесных насаждений» (шифр «АГРО»)Державний реєстраційний номер: 0113U001324
Роки виконання: 2012 – 2013 рр.
Замовник: Бюджетна організація «Національний центр обліку викидів парникових газів»
Виконавець: Морський гідрофізичний інститут НАН України
Співвиконавці: 1. ООО «ІМАТЕК-ЕСКО» (директор Приходько В.Г.); 2. Інститут екології і природокористування НААН України (директор Фурдичко О.І., академік НААН України)
Керівник НДР: О.Б. Полонський (заступник директора МГІ НАНУ, чл.-кор. НАН України, доктор геогр. наук, проф.).

Список авторів

Полонський О.Б. (керівник НДР, доктор геогр. наук, проф., чл.-кор. НАН України),
Воскресенська О.М. (відповідальний виконавець, доктор геогр. наук, проф., провідний науковий співробітник),
Іванов В.О. (зав. відділом ГШ, д.ф.-м.н., проф., академік НАН України),
Вишкваркова О.В. (вчений секретар проекту, інженер 2 кат.),
Маслова В.М. (к.г.н., в.о. вченого секретаря МГІ НАНУ),
Михайлова Н.В. (к.г.н., н.с.),
Юровський О.В. (к.ф-м.н., н.с.),
Єфімов В.В. (д.ф-м.н., проф., завідуючий відділом ВАО),
Станичний С.В. (к.ф-м.н., в.о. завідуючого відділом ДМД),
Анісімов А.Є. (к.ф-м.н., м.н.с.),
Станична Р.Р. (м.н.с.),
Бурдюгов В.М. (м.н.с.),
Кубряков А.О. (к.ф-м.н., н.с.),
Давидова О.П. (пров. інженер),
Гармашов А.В. (пров. інженер),
Башарин Д.В. (м.н.с.),
Торбинський А.В. (пров. інженер),
Коваленко О.Ю.(інженер 2 кат),
Сайдак Р.В. (к.с-г.н., завідуючий відділом),
Личук Г.І. (к.с-г.н., c.н.с.),
Полтавчук А.Л. (техник 2к.)

ОБ`ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: – можливі наслідки впливу зміни та мінливості клімату і ступеня сприятливості майбутніх кліматичних умов для продуктивності основних зернових культур і лісових насаджень за різних сценаріїв зміни клімату.

МЕТА РОБОТИ: – кількісна оцінка можливих наслідків та негативних тенденцій впливу зміни та мінливості клімату на ефективність сільського господарства України, валові збори зерна та продовольчу безпеку України, наукове обґрунтування заходів з адаптації сільського господарства (в частині продуктивності основних зернових культур) до зміни клімату, а також визначення впливу майбутніх кліматичних умов на поширення лісів у різних кліматичних зонах України, життєздатність і продуктивність лісових насаджень на території України за різних сценаріїв зміни клімату.

МЕТОДИ РОБОТИ: – системний аналіз змін клімату в Україні за даними різних типів довгострокових спостережень, включаючи супутникові, дані ре-аналізу і використання результатів чисельного моделювання за ансамблем обраних глобальних кліматичних моделей з всесвітнього сучасного проекту CMIP5.

Єтапи реалізації проекта:

Основні результати за проектом

Виконано аналіз та встановлені закономірності щодо сучасних змін клімату в різних ґрунтово-кліматичних зонах України, отримані їх проекції щодо майбутніх кліматичних умов та оцінено їх наступний вплив на розвиток та формування урожаю зернових культур, а також стан лісів. На ціей основі прогнозується зростання середньорічної температури к 2046-2065 рр. та 2081-2100 рр. в порівнянні з періодом 1986-2005рр. При цьому найбільший приріст температури очікується в зоні Полісся, а найменший – в зоні Степу. В вегетаційний період підвищення температури очікується майже однаковим в усіх природно-кліматичних зонах України.

Зміна річної температури повітря (°С) у 2081 – 2100 рр. відносно 1986 – 2005 рр. (сценарій RCP 4.5)

Щодо прогнозованих змін кількості середньорічних опадів к 2046-2065 рр. прогнозується їх зростання в порівнянні з періодом 1986-2005рр. в зонах дослідження (Полісся, Лісостеп, Степ). Для періоду 2081-2100 рр. в порівнянні з 2046-2065 рр. змін кількості опадів не прогнозується. В той же час, досліджені тенденції вікового масштабу, які в межах моделей обумовлені антропогенними змінами клімату.

Зміна атмосферних опадів (мм/сут) за квітень-вересень на 2081 – 2100 рр. відносно 1986 – 2005 рр. по ансамблю 6 модельних розрахунків.

Однак, показано, що на цьому фоні відбуваються природні кліматичні флуктуації. Ці є флуктуації міжрічного-міждесятилітнього масштабів, які істотно впливають на кліматичні процеси. Необхідно, проте, продовжити дослідження такого питання для інших субрегіонів України з метою уточнення сформульованих висновків.

Виконано аналіз змін клімату та оцінено їх вплив на урожайність основних зернових культур та стан лісів. В якості індікатора спріятливості умов для вегетації було використовано гідротермічний коефіцієнт. Його зміни на довгострокову перспективу демонструє наступний рисунок.

Просторовий розподіл різниці гідротермічного коефіцієнту за квітень-вересень на 2081 – 2100 рр. відносно 1986 – 2005 рр. по 6 моделям.

Потепління клімату на території України загалом позитивно впливає на продуктивність рослинництва. Для різних зернових культур було розраховано просторовий розподіл індексу врожайності для всіх періодів аналізу 1986 – 2005 рр., 2046 - 2065 рр. і 2081 – 2100 рр.. Такі примери карт, що побудовано на основі розрахунків моделі GFDL-CM3 для останнього періоду по кукурудзі і озимої пшениці демонструють два рисунки що нижче приведені. В той же час, зміни індексу врожайності на середньострокову та довгострокову перспективу відносно до сучасного кліматичного періоду за результатами чісельного моделювання по окремим моделям та по ансамблю моделей також було отримано.

Індекс врожайності кукурудзи за вересень на період 2081 – 2100 рр. за моделлю GFDL-CM3.

 

Індекс врожайності озимої пшениці на липень на період 2081 – 2100 рр. за моделлю GFDL-CM3.

При цьому можна прогнозувати збільшення врожаю озимої пшениці у всіх природно-кліматичних зонах України, в т.ч. для Лісостепу до 10-15%, для Степу і Полісся до 20–30%. В сприятливі роки за умовами зволоження врожайність озимої пшениці, як і в цілому зернових культур, може значно збільшитися на всій території України. Таким чином, очікується, що зміни клімату сприятимуть в середньостроковій і довгострокової перспективі помітному збільшенню урожайності та валових зборів як озимої пшениці, так і інших зернових, в т.ч. кукурудзи. Але збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері сприятиме значному прискоренню процесу фотосинтезу. При цьому очікується, що озима та яра пшениці, ячмінь, рис, соя будуть рости краще, строки їх дозрівання прискоряться, а врожайність збільшиться на 20-30%, а урожайність кукурудзи, сорго, просо може знизитися. Кількісні оцінки продуктивності озимих і ярових зернових культур по ансамблю моделей на довгострокову перспективу приведені на наступних рисунках.

Кількісна оцінка продуктивності озимих по ансамблю моделей на 2081-2100 рр.

 

Кількісна оцінка продуктивності ранніх ярових зернових культур на 2081-2100 рр.

Щодо змін об'ємів лісового фонду проведений аналіз показав, что під впливом змін клімату та антропогенного фактору можуть зменшитися площі хвойних насаджень, особливо сосни звичайної і дуба та збільшитися площі тих порід, які менш вибагливі до вологості, родючості ґрунту та легше переносять підвищення температурного режиму - акація, гледичія, берест, клени, ясені). При цьому, без вжиття адаптаційних заходів, в середньостроковій перспективі можна очікувати скорочення молодняків 1 і 2 класів, більш ніж вдвічі, збільшення середньовікових насаджень на 4,4 та суттєве збільшення стиглих і перестійних насаджень. При ефективному лісокористуванні можна очікувати збільшення продуктивності лісів в Україні до 2050 року щонайменше на 10%, а до 2100 року ще щонайменше на 25%.

На основі комплексного дослідження розроблено рекомендації щодо напрямків адаптації до змін клімату та запропоновані заходи з ефективного використання позитивних сторін зміни клімату, а також заходи з пом’якшення дії екстремальних погодних явищ.

Таким чином, результати НДР з'явилися істотним кроком щодо виконання Україною зобов’язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату у частині адаптації до зміни клімату, створення передумов для підвищення здатності до адаптації та зменшення вразливості до зміни клімату населення, галузей економіки, екосистем, а отримані результати роботи стануть основою відповідного розділу чергового Національного повідомлення України з питань зміни клімату.


Контактная информация:
Морской гидрофизический институт РАН
Почтовый адрес: ул. Капитанская 2, Севастополь, 299011, Российская Федерация
Телефон: +7 (8692) 54-15-23
E-mail: apolonsky5@mail.ru